Breu història

 

Breu història
Les edicions dels Jocs Escolars a L’Hospitalet comencen a partir del 1977, ja en democràcia. Amb anterioritat es van realitzar competicions d'àmbit escolar, bàsicament amb centres privats. Aquests Jocs pre-democràtics estaven organitzats per l'Organització Juvenil Espanyola (OJE). Des de 1977 a 1980, és la Diputació de Barcelona la que organitza la competició entre escoles, sota el títol de Jocs Sant Jordi. En aquesta època, 1976, l'Ajuntament de L'Hospitalet crea el Patronat Municipal d'Esports (PMD), i col·labora amb la Diputació en l'organització d'aquests Jocs, destacant la tasca de Quico Carbonell.

A partir de la temporada 1980-81, les competències dels Jocs Escolars són assumides per la Direcció General de l'Esport de la Generalitat (DGE). Aquesta divideix el territori català en àmbits de competició comarcals, que es correspon, majoritàriament, amb el mapa de comarques. Al càrrec d'aquests àmbits de competició es nomenen els consells comarcals de l'esport. La comarca del Barcelonès, queda dividida en tres: Barcelona capital (Consell de l'Esport Escolar de Barcelona), Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià) i Barcelonès Sud (L'Hospitalet). La DGE divideix la competició en fases: comarcal, territorial (província) i nacional (Catalunya) i cedeix l'organització de la fase comarcal a cadascun d'aquests consells comarcals de l'esport.

El consell comarcal de l'esport del Barcelonès Sud coincideix amb un únic municipi, L'Hospitalet, amb competències pròpies. Aquest consell va quedar integrat dins del Patronat Municipal d'Esports (PMD). El primer president va ser Robert González, fins l’any 1983. El va seguir Amadeu Juan, al càrrec fins el 1990. L’any 1981 Antonio Moreno, treballador del PMD, és nomenat responsable del nou Departament de Jocs Escolars dins del Patronat. Al 1988, Antonio Moreno dona el relleu a Laureano Casado, que formava part de l'equip de treballadors del PMD encarregats de l'esport escolar des dels inicis. També a finals dels anys 80, aquest departament canvia la seu habitual, el Poliesportiu de Les Planes, per un nou espai al carrer Molí, 14. Allà es va instal·lar, al complet, el PMD, que va passar a denominar-se, Organisme Autònom Municipal d'Esport (OAME) i posteriorment, Àrea d'Esports. L’any 1992 es constitueix el Consell Esportiu Barcelonès Sud de L’Hospitalet, presidit per Josep Baliu, regidor d’Esports des del 1991. Al 1999 es produeix un canvi a la presidència, amb l’arribada d’Antonio Bermudo a la direcció de l’Àrea d’Esports. L’any 2001, Laureano Casado deixa la secretaria tècnica del Consell Esportiu en mans de Cris Plaza. Tant el Consell Esportiu com l'Àrea d'Esports van traslladar l’any 2007 a la seva seu a l’actual ubicació situada al carrer Digoine 29, al costat del Poliesportiu Municipal del Centre.
Al novembre de 2011 es renova la Comissió Directiva, amb Cristian Alcázar com a nou president del CELH, també regidor d’Esports i Joventut des del juny de 2011. Actualment el CELH té més de 7.500 participants als Jocs Escolars, en 20 disciplines esportives diferents.

El 31 de desembre de 2016, Cris Plaza deixa la Secretaria Tècnica del CELH, sent el seu substitut Eduard Galí.Estatuts

El Decret de 8 d'octubre de 1990, regula la creació d'unes noves entitats, els consells Esportius, entitats privades sense ànim de lucre per organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l'àmbit territorial corresponent i per col·laborar en l'organització dels jocs esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar les fases prèvies corresponents, d'acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l'Esport (SGE). Per adaptar-se a aquest nou marc legal, el 28 d'abril de 1992 es celebra l'Assemblea General constituent del Consell Esportiu Barcelonès Sud de L’Hospitalet (CELH), composta per tots els centres d'ensenyament, clubs i entitats amb activitat esportiva escolar i inscrites en el Registre General de la SGE, així com les Federacions Catalanes dels esports convocats per als Jocs. En aquesta Assemblea s'aproven els Estatuts i el Reglament de Règim Intern del CEBS (RRI).

Els Estatuts del CELH recullen el que estipula el Decret de 8 d’octubre de 1990. Entre altres consideracions, estableix que "l'organisme superior de participació i representació serà l'Assemblea General", i que "la Comissió Directiva (CD) serà l'òrgan de govern, gestió i execució del Consell. El president, escollit per la CD, exercirà la seva representació legal". La CD la compondran 12 membres, en la proporció següent: a) 6 representants de l'Ajuntament de L'Hospitalet, b) 2 r. de centres públics d'ensenyament; c) 1 r. de centres privats d'ensenyament; d) 2 r. d'entitats esportives; e) 1 r. de federacions esportives catalanes.==================================================================

Breve historia

Las ediciones de los Juegos Escolares en L'Hospitalet comienzan a partir de 1977, ya en democracia. Con anterioridad se realizaron competiciones de ámbito escolar, básicamente con centros privados. Estos Juegos pre-democráticos estaban organizados por la Organización Juvenil Española (OJE). Desde 1977 a 1980, es la Diputación de Barcelona la que organiza la competición entre escuelas, bajo el título de Juegos Sant Jordi. En esta época, 1976, el Ayuntamiento de L'Hospitalet crea el Patronato Municipal de Deportes (PMD), y colabora con la Diputación en la organización de estos Juegos, destacando la labor de Quico Carbonell.

A partir de la temporada 1980-81, las competencias de los Juegos Escolares son asumidas por la Dirección General del Deporte de la Generalitat (DGE). Esta divide el territorio catalán en ámbitos de competición comarcales, que se corresponde, mayoritariamente, con el mapa de comarcas. Al cargo de estos ámbitos de competición se nombran los consejos comarcales del deporte. La comarca del Barcelonès, queda dividida en tres: Barcelona capital (Consejo del Deporte Escolar de Barcelona), Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià) y Barcelonés Sur (L'Hospitalet). La DGE divide la competición en fases: comarcal, territorial (provincia) y nacional (Cataluña) y cede la organización de la fase comarcal en cada uno de estos consejos comarcales del deporte.

El consejo comarcal del deporte del Barcelonés Sur coincide con un único municipio, L'Hospitalet, con competencias propias. Este consejo quedó integrado dentro del Patronato Municipal de Deportes (PMD). El primer presidente fue Robert González, hasta el año 1983. Le siguió Amadeo Juan, en el cargo hasta 1990. En 1981 Antonio Moreno, trabajador del PMD, es nombrado responsable del nuevo Departamento de Juegos Escolares dentro del Patronato. En 1988, Antonio Moreno da el relevo a Laureano Casado, que formaba parte del equipo de trabajadores del PMD encargados del deporte escolar desde los inicios. También a finales de los años 80, este departamento cambia la sede habitual, el Polideportivo de Les Planes, por un nuevo espacio en la calle Molí, 14. Allí se instaló, al completo, el PMD, que pasó a denominarse, Organismo Autónomo Municipal de Deporte (OAME) y posteriormente, Área de Deportes. En 1992 se constituye el Consejo Deportivo Barcelonés Sur de L'Hospitalet, presidido por Josep Baliu, concejal de Deportes desde 1991. En 1999 se produce un cambio en la presidencia, con la llegada de Antonio Bermudo a la dirección del Área de Deportes. En 2001, Laureano Casado deja la secretaría técnica del CELH en manos de Cris Plaza. Tanto el Consejo Deportivo como el Área de Deportes trasladaron en 2007 a su sede en la actual ubicación situada en la calle Digoine 29, junto al Polideportivo Municipal del Centro.

En noviembre de 2011 se renueva la Comisión Directiva, con Cristian Alcázar como nuevo presidente del CELH, también concejal de Deportes y Juventud desde junio de 2011. Actualmente el CELH tiene más de 7.500 participantes en los Juegos Escolares, en 20 disciplinas deportivas diferentes.

El 31 de diciembre de 2016, Cris Plaza deja la Secretaría Técnica del CELH, siendo su sustituto Eduard Galí.Estatutos

El Decreto de 8 de octubre de 1990, regula la creación de unas nuevas entidades, los consejos deportivos, entidades privadas sin ánimo de lucro para organizar las actividades deportivas en edad escolar dentro del ámbito territorial correspondiente y para colaborar en el organización de los juegos deportivos de Cataluña en edad escolar y organizar las fases previas correspondientes, de acuerdo con las directrices que determine la Secretaría General del Deporte (SGE). Para adaptarse a este nuevo marco legal, el 28 de abril de 1992 se celebra la Asamblea General constituyente del Consejo Deportivo Barcelonés Sur de L'Hospitalet (CELH), compuesta por todos los centros de enseñanza, clubes y entidades con actividad deportiva escolar e inscritas en el Registro General de la SGE, así como las Federaciones Catalanas de los deportes convocados para los Juegos. En esta Asamblea se aprueban los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno del CEBS (RRI).

Los Estatutos del CELH recogen lo estipulado en el Decreto de 8 de octubre de 1990. Entre otras consideraciones, establece que "el organismo superior de participación y representación será la Asamblea General", y que "la Comisión Directiva (CD) será el órgano de gobierno, gestión y ejecución del Consejo. El presidente, elegido por la CD, ejercerá su representación legal ". La CD la compondrán 12 miembros, en la proporción siguiente: a) 6 representantes del Ayuntamiento de L'Hospitalet, b) 2 º. de centros públicos de enseñanza; c) 1 º. de centros privados de enseñanza; d) 2 r. de entidades deportivas; e) 1 º. de federaciones deportivas catalanas.