L’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu de l’Hospitalet, celebrada el 23 de desembre de forma telemàtica, va aprovar la liquidació de pressupost de l’any 2019 i el pressupost de 2020. L’acte va comptar amb la presència de diverses entitats i centres educatius de l’Hospitalet, a més d’alguns membres de la Comissió Directiva.

L’Assemblea va estar dirigida, principalment, per la presidenta del Consell Esportiu de l’Hospitalet, Maite Revilla, i el director de l’entitat, Eduard Galí. Ells van ser els encarregats d’explicar les diferents partides i comptes abans de sotmetre les xifres a votació, amb les entitats i centres com a participants amb dret a vot.

La primera votació va ser referent a la liquidació de pressupost 2019. Abans, Eduard Galí va exposar el balanç de situació i el compte d’explotació, a més de la memòria econòmica i el tancament de l’any 2019 a 31 de desembre. Amb totes les xifres mostrades als assistents, el resultat de la votació és de 16 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

La segona votació va ser del projecte pressupostari 2020. Abans, s’havia aclarit que a l’Assemblea General Ordinària del 29 de novembre de 2019 es va presentar i aprovar un pressupost de l’any 2020 incomplet, que feia referència només als imports dels projectes objectes a subvenció pública, obviant la resta del pressupost de l’entitat. Aquest fet calia corregir-ho i, per aquest motiu, es presentava novament el pressupost 2020 amb el compromís de convocar una nova Assemblea General durant el primer semestre de 2021, amb l’objectiu d’aprovar els comptes de 2020 i el pressupost de 2021.

Després de diferents consultes, es va sotmetre a votació el pressupost 2020 del Consell Esportiu de l’Hospitalet, amb 14 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions.

Com és habitual, l’Assemblea General Ordinària va finalitzar amb el torn de precs i preguntes, moment en el qual diferents entitats esportives van voler mostrar el seu suport a l’entitat i els treballadors.