Breu història

Les edicions dels Jocs Escolars a L’Hospitalet comencen a partir del 1977, ja en democràcia. Amb anterioritat es van realitzar competicions d’àmbit escolar, bàsicament amb centres privats. Aquests Jocs pre-democràtics estaven organitzats per l’Organització Juvenil Espanyola (OJE). Des de 1977 a 1980, és la Diputació de Barcelona la que organitza la competició entre escoles, sota el títol de Jocs Sant Jordi. En aquesta època, 1976, l’Ajuntament de L’Hospitalet crea el Patronat Municipal d’Esports (PMD), i col·labora amb la Diputació en l’organització d’aquests Jocs, destacant la tasca de Quico Carbonell.

A partir de la temporada 1980-81, les competències dels Jocs Escolars són assumides per la Direcció General de l’Esport de la Generalitat (DGE). Aquesta divideix el territori català en àmbits de competició comarcals, que es correspon, majoritàriament, amb el mapa de comarques. Al càrrec d’aquests àmbits de competició es nomenen els consells comarcals de l’esport. La comarca del Barcelonès, queda dividida en tres: Barcelona capital (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona), Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià) i Barcelonès Sud (L’Hospitalet). La DGE divideix la competició en fases: comarcal, territorial (província) i nacional (Catalunya) i cedeix l’organització de la fase comarcal a cadascun d’aquests consells comarcals de l’esport.

El consell comarcal de l’esport del Barcelonès Sud coincideix amb un únic municipi, L’Hospitalet, amb competències pròpies. Aquest consell va quedar integrat dins del Patronat Municipal d’Esports (PMD). El primer president va ser Robert González, fins l’any 1983. El va seguir Amadeu Juan, al càrrec fins el 1990. L’any 1981 Antonio Moreno, treballador del PMD, és nomenat responsable del nou Departament de Jocs Escolars dins del Patronat. Al 1988, Antonio Moreno dona el relleu a Laureano Casado, que formava part de l’equip de treballadors del PMD encarregats de l’esport escolar des dels inicis. També a finals dels anys 80, aquest departament canvia la seu habitual, el Poliesportiu de Les Planes, per un nou espai al carrer Molí, 14. Allà es va instal·lar, al complet, el PMD, que va passar a denominar-se, Organisme Autònom Municipal d’Esport (OAME) i posteriorment, Àrea d’Esports. L’any 1992 es constitueix el Consell Esportiu Barcelonès Sud de L’Hospitalet, presidit per Josep Baliu, regidor d’Esports des del 1991. Al 1999 es produeix un canvi a la presidència, amb l’arribada d’Antonio Bermudo a la direcció de l’Àrea d’Esports. L’any 2001, Laureano Casado deixa la secretaria tècnica del Consell Esportiu en mans de Cris Plaza. Tant el Consell Esportiu com l’Àrea d’Esports van traslladar l’any 2007 a la seva seu a l’actual ubicació situada al carrer Digoine 29, al costat del Poliesportiu Municipal del Centre.

Al novembre de 2011 es renova la Comissió Directiva, amb Cristian Alcázar com a nou president del CELH, també regidor d’Esports i Joventut des del juny de 2011. Actualment el CELH té més de 7.500 participants als Jocs Escolars, en 20 disciplines esportives diferents.

El 31 de desembre de 2016, Cris Plaza deixa la Secretaria Tècnica del CELH, sent el seu substitut Eduard Galí.

Estatuts

El Decret de 8 d’octubre de 1990, regula la creació d’unes noves entitats, els consells Esportius, entitats privades sense ànim de lucre per organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l’àmbit territorial corresponent i per col·laborar en l’organització dels jocs esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar les fases prèvies corresponents, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport (SGE). Per adaptar-se a aquest nou marc legal, el 28 d’abril de 1992 es celebra l’Assemblea General constituent del Consell Esportiu Barcelonès Sud de L’Hospitalet (CELH), composta per tots els centres d’ensenyament, clubs i entitats amb activitat esportiva escolar i inscrites en el Registre General de la SGE, així com les Federacions Catalanes dels esports convocats per als Jocs. En aquesta Assemblea s’aproven els Estatuts i el Reglament de Règim Intern del CEBS (RRI).

Els Estatuts del CELH recullen el que estipula el Decret de 8 d’octubre de 1990. Entre altres consideracions, estableix que “l’organisme superior de participació i representació serà l’Assemblea General”, i que “la Comissió Directiva (CD) serà l’òrgan de govern, gestió i execució del Consell. El president, escollit per la CD, exercirà la seva representació legal”. La CD la compondran 12 membres, en la proporció següent: a) 6 representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet, b) 2 r. de centres públics d’ensenyament; c) 1 r. de centres privats d’ensenyament; d) 2 r. d’entitats esportives; e) 1 r. de federacions esportives catalanes.