Benvingut/da al canal intern de denúncies del Consell Esportiu de L’Hospitalet:

Aquest canal es constitueix com a element clau i idoni per a la supervisió, control i prevenció, en l’àmbit del compliment ètic i normatiu, amb la finalitat de promoure una cultura de transparència, ètica i lliure de conductes de corrupció, frau o incompliments administratius i/o penals, atenent al disposat a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de “Protecció d’informadors” i al determinat per l’article 31 bis del Codi penal en matèria de compliance, la Circular 1/16 de la Fiscalia General de l’Estat i Jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la matèria. Aquest canal es constitueix com a mecanisme objectiu i eficaç perquè qualsevol persona que es relacioni amb l’organització pugui informar de:

I. Qualsevol fet, indicis, irregularitat, risc o coneixement de possibles delictes i/o incompliments normatius dins del seu àmbit i operativitat.
II. Qualsevol acció contrària a les polítiques, protocols, procediments i codis interns instaurats en matèria de compliance penal.
III. Qualsevol operació sospitosa, incidència o risc en matèria de “prevenció del Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme”, frau, corrupció o existència de conflicte d’interessos.
IV. Qualsevol dubte en relació amb la normativa.

Els fets denunciats han de ser certs, per això, el denunciant haurà de vetllar que la informació proporcionada sigui correcta i evitarà l’ús del canal per fer denúncies falses, denúncies que mostren la mala fe de forma manifesta, denúncies no fonamentades o sense indicis concrets, denúncies sobre fets no denunciables per no suposar cap tipus d’il·lícit o incompliment ètic, denúncies relatives a fets que es trobin en seu judicial. Les denúncies es podran fer a través del present canal o de forma verbal després de sol·licitud per aquest o altres mitjans.

Aquest canal no s’utilitzarà per a les denúncies d’indicis, sospites o evidències de comportament no ètic, discriminatori, contrari a la igualtat de les persones i possible assetjament laboral i/o sexual que tenen el seu propi canal publicat al nostre web.

Aquest canal proporciona un mitjà confidencial i segur perquè qualsevol persona que es relacioni amb l’organització pugui denunciar qualsevol operació sospitosa o il·legal sense por a represàlies.

Aquest canal garanteix la confidencialitat de la identitat dels informants, de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de les comunicacions, tenint en compte, en tot cas, la normativa de protecció de dades i impedint l’accés a personal autoritzat.

Totes les comunicacions seran contestades i resoltes amb la màxima brevetat possible, respectant els terminis legalment establerts i en cap cas es facilitarà informació a tercers llevat en aquells casos en què la legislació ho permeti.

El registre de les comunicacions no és públic. En tot cas, el canal compleix i respecta la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. L’organització conservarà les dades personals relatives al present canal de denúncies durant el termini estrictament necessari.”

A continuación se facilitarála posibilidad de poner la denuncia:
Accés al Canal de Denúncies:
El Canal de Denúncies és fàcilment accessible per a empleats/es i proveïdors. Les denúncies es podran fer a través de les següents vies:

Telèfon: 657 69 42 82
Correu electrònic: canaldenuncies@cehospitalet.org
Correu postal: Carrer Digoine, 29, 0801 L’Hospitalet de Llobregat. En aquest cas, la comunicació haurà de dirigir-se al Responsable del Sistema Intern de Comunicació.
Per telèfon: [Número de telèfon a comunicar]

A través del següent formulari:

 

ACCEDEIX AL CANAL PER AQUEST BOTÓ O EL CODI QR