Comissió Directiva del Consell Esportiu de l’Hospitalet

El Consell Esportiu de l’Hospitalet es funda en l’Assemblea Constituent, el 28 d’abril de 1992, on a més d’aprovar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern, també s’elegeixen els sis representants de l’Assemblea, que al costat dels sis membres designats per l’Ajuntament van donar lloc a la primera Comissió Directiva. Aquests tenen quatre anys de mandat. Des d’aleshores, temporada 1992-93, els Jocs Escolars de l’Hospitalet els organitza el Consell Esportiu. 

La Comissió Directiva del Consell Esportiu la formen 12 persones, sis de les quals són designades per l’Ajuntament de l’Hospitalet mentre que les altres sis es trien a través dels vots de centres escolars i entitats esportives de la ciutat. D’aquestes últimes sis, dues són representants de centres educatius públics, dues d’entitats esportives, una d’escoles concertades i una última de l’àmbit de federacions catalanes esportives.